Gasiks je maksimalno possvećen kupcima i njihovom zadovoljstvu. Zato činimo sve da kupljeni proizvodi stignu kod vas bez oštećenja bilo koje vrste i da ih dugo koristite.

Svako oštećenje, nedostajanje delova i eventualnu neispravnost nekog proizvoda koji  kupac primeti po primanju robe OBAVEZAN je da prijavi u roku od 24h OD PRIJEMA ROBE praćeno fotografijama oštećenja proizvoda putem elektronske pošte: reklamacije@gasiks.com ili na broj telefona: +381611860639 čime mi kao prodavac  pokrećemo proces reklamacije. Reklamacijom se može smatrati i primedba zbog pogrešno obračunate cene i drugih nesaobraznosti.

Prodavac je odgovoran za nesaobraznost robe ugovoru koja se pojavi u roku od dve godine od dana prelaska rizika na potrošača. Ako nesaobraznost nastane u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na potrošača, pretpostavlja se da je nesaobraznost postojala u trenutku prelaska rizika, osim ako je to u suprotnosti sa prirodom robe i prirodom određene nesaobraznosti.

Reklamaciju možete izjaviti na:
E-mail: reklamacije@gasiks.com
Telefon: 061/1860-639
Pisanim putem na adresu: TUR „Gasiks“, Cara Lazara 41, 37208 Čitluk, Kruševac

Prodavac (TUR „Gasiks“ ) je dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovori potrošaču na izjavljenu reklamaciju. Odgovor prodavca na reklamaciju mora da sadrži odluku da li prihvata reklamaciju, izjašnjenje o zahtevu potrošača i konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije. Rok ne može da bude duži od 30 dana.

Rok za rešavanje reklamacije prekida se kada potrošač primi odgovor prodavca i počinje da teče iznova kada prodavac primi izjašnjenje potrošača na odgovor prodavca. Potrošač je dužan da se izjasni na odgovor prodavca najkasnije u roku od tri dana od dana prijema odgovora prodavca. Smatraće se da potrošač nije saglasan sa predlogom prodavca ukoliko se ne izjasni u roku od tri dana.

Prodavac (TUR „Gasiks“ ) upisuje reklamaciju u knjigu evidencija o primljenim reklamacijama i izdaje potvrdu da je roba reklamirana. Na potvrdi je naveden broj pod kojim je zavedena reklamacija i potvrda se šalje elektronskom poštom (e-mail) ili u pisanoj formi, ako to kupac izričito zahteva, i čuva je najmanje dve godine od dana podnošenja reklamacije kupca.

Evidencija o primljenim reklamacijama vodi se u obliku ukoričene knjige ili u elektronskom obliku i sadrži naročito podatke o podnosiocu i datumu prijema reklamacije, podatke o robi, kratkom opisu nesaobraznosti i zahtevu iz reklamacije, datumu izdavanja potvrde o prijemu reklamacije, odluci o odgovoru potrošaču, datumu dostavljanja te odluke, ugovorenom primerenom roku za rešavanje na koji se saglasio kupac, načinu i datumu rešavanja reklamacije, kao i informacije o produžavanju roka za rešavanje reklamacije.

Prodavac (Gasiks T.U.R.) je dužan da prihvaćenu reklamaciju reši, odnosno pruži predlog rešenja u zakonski predviđenom roku 15 dana od dana podnošenja reklamacije. Izuzetak je tehnička roba gde je rok za rešavanje reklamacije 30 dana. U slučaju opravdane reklamacije, u prvih šest meseci od dana kupovine, kupac ima pravo da mu prodavac  popravi prodati artikal, zameni isti ili vrati novac u punom iznosu. Ukoliko kupac ne prati uputstva o održavanju kupljenog artikla, odnosno nepravilno održava artikl ili se ne odnosi prema njemu korektno, odnosno nepravilno ga koristi, artikal ne podleže garanciji.

Ukoliko prodavac iz objektivnih razloga nije u mogućnosti da udovolji zahtevu kupca u roku koji je dogovoren, dužan je da o produžavanju roka za rešavanje reklamacije obavesti kupca i navede rok u kome će je rešiti, kao i da dobije njegovu saglasnost, što je u obavezi da evidentira u knjizi reklamacija. Produžavanje roka za rešavanje reklamacija moguće je samo jednom.

Ukoliko je reklamacija usvojena i odobrena, troškove transporta spornog artikla do magacina prodavca snosi sam prodavac.

Ukoliko je reklamacija odbijena, dužan je da pruži odgovarajuće obaveštenje potrošaču u slučaju odbijanja reklamacije (obrazloženje prodavca u slučaju neprihvatanja reklamacije), kao i da potrošača sveobuhvatno obavesti o mogućnosti rešavanja spora vansudskim putem, kao i o nadležnim telima za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova.

Ukoliko je potrošač za kupljeni proizvod dobio garanciju i ako se reklamacija izjavljuje nakon proteka 2 godine od dana kupovine, potrošač je dužan da reklamaciju izjavi davaocu garancije.

Sve informacije o pravima pri reklamaciji su preuzete iz Zakona o zaštiti potrošača i oslanjaju se na član 52, član 54, član 56 i član 81.

Sva tehnička roba koju prodajemo ima svog ovlašćenog servisera. Roba za koju je Gasiks uvoznik, servisira se u našem servisu i Gasiks snosi troškove preuzimanja proizvoda od kupca i vraćanja nakon servisa. Za tehničku robu za koju Gasiks nije ovlašćeni serviser, kupci su dužni da pošalju sa garancijom i fiskalnim isečkom ovlašćenom servisu koji je naznačen na garanciji. U tom slučaju, uvoznik snosi troškove transporta reklamirane robe.

Iako Zakon ne predviđa obavezu da potrošač čuva ambalažu, niti je to uslov za rešavanje reklamacije niti razlog za odbijanje otklanjanja nesaobraznosti, naša preporuka je da ambalažu sačuvate radi obezbeđenja sigurnijeg transporta robe u ovlašćeni servis.

Za sva pitanja vezano za reklamacije možete pozvati tel: +381611860-639

Scroll